La mobilité pour tous

Comment ? En rénovant les trottoirs et leur éclairage, en favorisant la circulation STIB, avec un plan pour les cyclistes et en amorçant une circulation automobile douce.

Augmenter la sécurité…

 Comment ? Avec des policiers effectuant des rondes à vélo, en élargissant les horaires du commissariat, en sanctionnant les excès de vitesse et le parking sauvage.

…. en valorisant notre environnement

Comment ? En créant un arboretum, en réaménagement la plaine de jeux, par la rénovation des statues (Ambiorix et Palmerston), en améliorant la verdurisation des intérieurs d’îlots et en luttant contre le tapage nocturne.

L’espace public doit être bien entretenu : il faut poursuivre tout acte de malpropreté, des poubelles publiques permettant le tri, des lieux de compostage collectif, des toilettes accessibles.

 … en concertation avec les habitants, pour une vie de quartier agréable

Chacun a le droit de se sentir bien dans son quartier. La commune doit fournir des informations dans différentes langues, notamment en anglais.

Mobiliteit voor iedereeen

Hoe? Door het renoveren van de trottoirs en de verlichting, bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer, het opstellen van een fietsplan en het initiëren van zachte automobiliteit.

De veiligheid verhogen…

Hoe? Politie die patrouilleert met de fiets, verruiming van de openingsuren van het politiekantoor en door hardrijden en foutparkeren te beboeten.

…. en ons leefmilieu waarderen

Hoe? Door het creëren van een arboretum, herontwikkeling van de speeltuin, renovatie van de beelden (Ambiorix en Palmerston), het verbeteren van het groen binnen de eilandjes en door nachtelijk lawaai te bestrijden.

De openbare ruimte moet goed onderhouden worden: maatregelen tegen vuiligheid, publieke afvalbakken waarin afval gescheiden kan worden, collectieve composthopen en toegankelijke toiletten.

… in overleg met de bewoners voor een wijk waar het aangenaam leven is

Iedereen heeft het recht om zich goed te voelen in zijn of haar buurt. De gemeente moet zorgen voor informatie in verschillende talen, waaronder Engels.